Standpunten

Zoeken

Algemeen

Wij leven momenteel in een tijd waarin het ons niet allemaal voor de wind gaat. Werk, wonen en inkomen zijn niet langer vanzelfsprekend. Inkomensverschillen dreigen groter te worden. Dat tast ons gevoel van solidariteit aan. Wij willen investeren in een bestuur dat rechtvaardig helpt om kansen mogelijk te maken.

Lees verder

Cultuur

Wij streven naar een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod en nodigen professionals en amateurs uit initiatieven te nemen die het aanbod in onze gemeente verrijken.

Lees verder

Financiën

We hebben ambities voor de komende vier jaar. Om al die ambities te realiseren zijn drie dingen nodig. Ten eerste een goed bestuur, daarom stemt u op ons. Als tweede een goede ambtelijke organisatie die hebben wij, maar wij moeten daar ook in blijven investeren om dat zo te houden en ten slotte, geld. En dat geld, daar kunnen we kort over zijn, dat komt uit uw belastingaanslag.

Lees verder

Milieu

Een sociale toekomst is ook een duurzame toekomst en de PvdA wil dan ook klimaatverandering, natuurverwoesting en energieverspilling actief tegengaan. Vooral omdat wij de plicht tegenover volgende generaties hebben om mooie natuur en een goed klimaat achter te laten. Ook in onze gemeente liggen daarvoor kansen: wij hebben immers wind, ruimte en zon. Daar willen wij optimaal gebruik van maken

Lees verder

Ondernemen

Wij willen faciliteren en ondersteunen en de regelgeving vereenvoudigen. Het is belangrijk dat zittende ondernemers zich in Dronten thuis voelen en letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen waarbij zij zich niet gedwarsboomd hoeven te voelen door ingewikkelde regels rondom vergunningen.

Lees verder

Onderwijs

De jongeren van vandaag zijn de werknemers, belastingbetalers en burgers van de toekomst. De hele maatschappij is erbij gebaat om geen talent te verspillen.

Lees verder

Organisatie

De moderne tijd en de bestuurlijke ambities vragen om een flexibel en slagvaardig ambtelijk apparaat. Dat ‘apparaat’ lees: onze ambtenaren, verdienen waardering voor een professionele inzet.

Lees verder

Recreatie

Recreatie, toerisme, horeca en vrije tijd zijn van grote betekenis voor Nederland. Zowel economisch, sociaal als ruimtelijk. Ook voor Dronten - rust, ruimte, groen - met haar unieke ligging aan de Veluwerandmeren is de gastvrijheidssector van grote belang.

Lees verder

Sociaal

De positieverbetering van onze kwetsbare dorpsgenoten blijft onverminderd cruciaal. Géén verbetering of zelfs een achteruitgang, moet voorkomen worden.

Lees verder

Sport

De gemeente heeft een goede sportinfrastructuur, waarin de komende tijd niet veel geïnvesteerd hoeft te worden. Wel moet de toegankelijkheid voor iedereen gewaarborgd blijven.

Lees verder

Transities

Vanaf 2015 krijgen gemeenten er taken bij binnen het sociale domein. De PvdA vindt het belangrijk dat deze taken worden uitgevoerd door de lokale overheid want op lokaal niveau hebben burgers immers direct contact met de overheid.

Lees verder

Veiligheid

Veiligheid is van ons allemaal. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid die vraagt om een gezamenlijke aanpak. Met goede samenwerkingsverbanden tussen politie, gemeente, de woningbouwcorporatie en natuurlijk de burgers zelf houden wij onze veiligheid op een hoog niveau.

Lees verder

Verkeer

Het verkeersbeleid van de gemeente is goed op orde. Eindelijk hebben we een treinverbinding! De belangrijkste wens is het doortrekken van de N23 van Dronten naar Kampen, maar ook dat is al in voorbereiding.

Lees verder

Welzijn

Welzijn betekent voor de PvdA op je plek zijn in je dorp of wijk. In onze visie is blijvend investeren in (sociaal) dorps- en wijkgericht werken daarvoor essentieel.

Lees verder

Werk

Werk is voor de meeste mensen het middel om mee te doen in de maatschappij. Het leidt tot economische zelfstandigheid en zelfrespect.

Lees verder

Wonen

Naast nieuwbouw op eerder geplande locaties, die in het licht van de crisis vertraagd gerealiseerd zullen worden, zullen wij als PvdA veel aandacht schenken aan het bestaande woningbezit in de oudere wijken en buurten.

Lees verder