Wonen

Naast nieuwbouw op eerder geplande locaties, die in het licht van de crisis vertraagd gerealiseerd zullen worden, zullen wij als PvdA veel aandacht schenken aan het bestaande woningbezit in de oudere wijken en buurten.
  • Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad in met name de oudere wijken, zodat deze woningen van waarde blijven.
  • Tegen inbreiding in de groene longen.
  • Uitbreiden in beheerste groeistappen, zodanig dat als er geen vraag meer is, tijdelijk of definitief gestopt kan worden met bouwen zodat dit altijd resulteert in een hoogwaardige woonwijk.
  • Betaalbare en kwalitatief goede woonruimte voor jongeren en studenten realiseren.
  • Levensloopbestendige woningen en woonservicepunten voor senioren bij winkelcentra en bij openbaar vervoer opstappunten.
  • Ruimte bieden aan generatiewoningen.
  • Gemengde wijken en buurten met gemiddeld 25% sociale woningbouw.

2004_0706Image0057

Flexibiliteit

De afgelopen periode heeft de gemeente de ruimtelijke structuurvisie vastgesteld. Daarbij heeft de PvdA ingezet op het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Hiervoor is flexibiliteit nodig in het bestemmingsplan. Je moet namelijk ruimte hebben voor ontwikkelingen die je nu nog niet kent.

Wijken

Om het woon- en leefklimaat in de oudere wijken en buurten te verbeteren, dienen de woningen zoveel mogelijk aangepast te worden aan de huidige inzichten. Zoals het er nu naar uitziet zullen de energiekosten in de toekomst sterk stijgen. Het is daarom van belang dat onze woningvoorraad goed geïsoleerd is. Uitgangspunt daarbij is wel dat de woningen na deze verbetering betaalbaar blijven voor de mensen die daar blijven wonen.

De vraag naar generatiewoningen neemt toe, laten wij daarom ons aanbod beter op de markt afstemmen.

Eventuele inbreiding mag niet ten koste gaan van de groene longen binnen onze gemeente of in onze natuurgebieden want die groene longen zijn van essentieel belang voor onze inwoners en de recreanten binnen onze gemeente.

Groepshuisvesting buitenlandse werknemers

In Dronten zijn er diverse initiatieven om buitenlandse werknemers grootschalig te huisvesten. Voor de PvdA staat voorop dat deze werknemers kunnen rekenen op kwalitatief goede en betaalbare huisvesting.

De PvdA kiest voor grootschalige huisvesting met een maximum van 150 personen per locatie in het buitengebied. De PvdA streeft naar gemengde wijken. Dit betekent dat een concentratie van groepshuisvesting van buitenlandse werknemers in de kernen voor ons niet acceptabel is. Tevens vinden wij dat er streng moet worden opgetreden bij overlast.

Studenten 

De PvdA streeft naar kwalitatief goede en betaalbare huisvesting voor studenten in Dronten. Voor ons betekent dit niet alleen huisvesting voor studenten van de CAH, maar ook huisvesting voor studenten uit Dronten die bijvoorbeeld een studie volgen in Zwolle.