4 november 2014

Laag inkomen? Misschien heeft u recht op een extraatje!

Nieuwsbericht op dronten.nl

Vorige week vrijdag 31 oktober plaatste de gemeente een nieuwsbericht op haar site over de koopkrachttegemoetkoming 2014 http://www.dronten.nl/actueel/nieuwsoverzicht_19/item/koopkrachttegemoetkoming-2014_18130.html


Hoe komen we aan dit geld?

Het gaat om een kleine bijdrage voor de lage inkomens.
Naar aanleiding van dit nieuwsbericht heeft de PvdA fractie vragen gesteld. Vandaag ontvingen we een reactie.

Op 8 juli 2014 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel koopkrachttegemoetkoming lage inkomens aanvaard. Dit wetsvoorstel zorgt voor een wijziging van de Wet Werk en Bijstand (WWB). De wijziging van de WWB betekent o.a. de invoering van een artikel 36a waardoor personen met een inkomen tot ten hoogste 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm recht op een koopkrachttegemoetkoming in het jaar 2014 hebben. Op 18 oktober 2014 is het landelijke uitvoeringsbesluit bekend gemaakt.

Gemeentes hebben de wettelijke verplichting om deze regeling uit te voeren.

Er is geen verordeningsbevoegdheid voor deze regeling.

De hoogte van de tegemoetkoming is wettelijk bepaald. Er is geen beleidsruimte. Wel zijn door het college van B en W op 28 oktober 2014 beleidsregels vastgesteld ten aanzien van de aanvraagprocedure en de betaaldatum.

De tegemoetkoming wordt ambtshalve uitbetaald aan:
• Uitkeringsgerechtigden Sociale Zaken
• Personen die al bekend zijn bij Sociale Zaken vanuit de bijdrage maatschappelijke participatie en toegankelijkheid
• Personen die in 2014 kwijtschelding gemeentelijke belastingen hebben ontvangen.

De ambtshalve betalingen vinden plaats in week 48 van 2014.

De overige rechthebbenden zijn niet bekend bij de afdeling Sociale Zaken. Zij kunnen een aanvraag indienen (zowel digitaal als in papieren versie beschikbaar). De betaling van deze tegemoetkoming vindt plaats nadat op de aanvraag is beslist, maar in ieder geval nog in 2014.

De gemeente Dronten heeft een bedrag € 124.414,00 extra ontvangen in het gemeentefonds (septembercirculaire) voor de uitkeringskosten en de uitvoeringskosten van deze regeling.

En als we overhouden?

Bovenstaande reactie heeft uiteindelijk weer tot vervolgvragen geleid. Om hoeveel mensen gaat het? Voert de gemeente een pro actief beleid om de mensen die nog niet in beeld zijn op een effectieve manier te benaderen? En zo ja, hoe gaan ze dat doen? Wat gebeurt er met het geld dat overblijft? Is het gelabeld of vloeit het terug naar de algemene middelen? Het gaat om een hoop geld en de PvdA vindt dat het geld niet onttrokken mag worden waar het voor bedoeld is. Het liefst zien we dat elke euro besteed wordt aan de doelgroep en anders wordt geïnvesteerd in armoedebestrijding.

We hopen spoedig antwoord te krijgen op onze vragen, maar willen u er alvast op attent maken dat deze tegemoetkoming er is.

Dus als u een laag inkomen heeft of iemand kent met een laag inkomen, check dan of u in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming. http://www.laaginkomen.nl/