Transities

Vanaf 2015 krijgen gemeenten er taken bij binnen het sociale domein. De PvdA vindt het belangrijk dat deze taken worden uitgevoerd door de lokale overheid want op lokaal niveau hebben burgers immers direct contact met de overheid.

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor belangrijke uitvoeringstaken waar veel van onze inwoners mee te maken krijgen:

  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) breidt zich uit door de overheveling van de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wmo. Vanaf 2014 vervalt (mogelijk) al de aanspraak op dagbesteding en wijzigt de aanspraak op persoonlijke verzorging.
  • Het Rijk legt de uitvoering van de Participatiewet (voorheen de Wet werk en bijstand [WWB], voormalige Wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten [Wajong] en Wet sociale werkvoorziening [WSW]) bij gemeenten.
  • Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

Daarmee wordt het sociale domein voor de gemeente Dronten een veel groter werkterrein. Met een totaalbudget van ongeveer € 30 miljoen op jaarbasis moet dit domein vormgegeven worden, met een korting van ongeveer 20% ten opzichte van wat het Rijk er tot nu toe aan uitgaf. De gemeente zal zich goed moeten voorbereiden op deze taken. Het is de politiek die daarbij de keuzes maakt, want welke scenario’s kies je en hoe zorg je ervoor dat je op verantwoorde wijze met de financiële middelen omgaat?

De PvdA Dronten kiest voor oplossingen die passen bij de lokale knelpunten. Wij denken dat het mogelijk is de nieuwe taken en verantwoordelijkheden aan te gaan én tegelijkertijd binnen het verlaagde budgettaire kader te blijven. Wij blijven mensen die het nodig hebben altijd helpen, zelfs als er geen budget is. De PvdA realiseert zich dat dit gevolgen kan hebben voor bestaande voorzieningen. Daarover moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen zodat niet langer dan nodig onzekerheid is bij de betrokkenen, zowel zorgvragers – onze inwoners, als zorgaanbieders – onze instellingen.

In de ogen van de PvdA moet de gemeente, als regisseur van de decentralisaties, alle wenselijke dwarsverbanden tot stand brengen tussen de Wmo, de jeugdzorg én het domein van werk en inkomen, zolang deze gericht zijn op preventie en het bundelen en efficiënter aanbieden van ondersteuning. Want ook de sociale dienst is actief in dezelfde wijken en bij dezelfde gezinnen als collega-professionals van zorginstellingen. Ook hier staan participatie en eigen kracht centraal.