Financiën

We hebben ambities voor de komende vier jaar. Om al die ambities te realiseren zijn drie dingen nodig. Ten eerste een goed bestuur, daarom stemt u op ons. Als tweede een goede ambtelijke organisatie die hebben wij, maar wij moeten daar ook in blijven investeren om dat zo te houden en ten slotte, geld. En dat geld, daar kunnen we kort over zijn, dat komt uit uw belastingaanslag.
  • Als inzet bij de onderhandelingen voor het nieuwe college een bezuinigingsplan dat het sociaal domein ontziet
  • Een actief investeringsprogramma omdat er belangrijke ambities zijn en we de middelen hebben om die te financieren.
  • Geen taboe op belastingverhogingen omdat het voorzieningenniveau niet verder onder druk mag komen te staan.

De gemeente krijgt de meeste inkomsten direct van het Rijk, dus indirect uit de inkomstenbelasting en de btw bijvoorbeeld en een kleiner deel komt uit lokale belastingen. De bekendste is de onroerende zaakbelasting.

De gemeente Dronten heeft tot op heden het huishoudboekje op orde. Bij de recent (half 2013) vastgestelde uitgangspunten voor de begroting 2014 was er een spaarpotje van € 7 miljoen (de gemeente geeft ongeveer €106 miljoen per jaar uit). Dat geld is dus in principe beschikbaar voor investeringen want, verwachte tegenvallers worden afgedekt uit de reserves.

Bezuinigen

Ook de meerjarenbegroting is op dit moment sluitend. Maar de verwachting is dat de komende jaren door nieuwe bezuinigingen van het Rijk € 1,5 miljoen bezuinigd moet gaan worden. Dan gaan we er al van uit dat die kortingen bij de overdracht van AWBZ, Jeugdzorg en Participatie kunnen worden gehaald. Kortom: ook de komende jaren blijft het financieel zwaar weer en voordat we ambities kunnen realiseren zal eerst in bestaande uitgaven moeten worden gesneden.

Deze cijfers moeten waarschijnlijk na de financiële rapportage aangepast worden want de meerjarenraming vertoont straks een tekort.

Schatkistbankieren

De PvdA wil voorkomen dat wij onze reserves voor een lage rente weg moeten zetten bij het rijk, het verplichte schatkistbankieren. Die overschotten kunnen wij beter in onze eigen gemeente investeren. Bijvoorbeeld door te investeren in een educatief centrum in Swifterbant of, in de leefbaarheid van bestaande wijken.